ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ALGILARININ BELİRLENMESİ

Cem IŞIK, Tuba TÜRKMENDAĞ

Özet


Yenilikçilik, yeni ve değerli bir bilginin ya da fikrin, ürünün, sürecin veya hizmetin doğru zamanda somutlaştırarak toplumsal faydaya dönüşmesidir. Küreselleşme ile birlikte hızlı değişimlerin yaşanması bireyin de yeni durumlara uyum sağlamasını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla bireyin gerek iş hayatında gerekse öğrenim hayatında rakipleri arasından sıyrılabilmesi için yenilikçi özellikler taşıması önem göstermektedir. Bu çalışma ile Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde eğitim alan öğrencilerin bireysel yenilikçilik algılarının belirlenerek, yenilikçi davranışların geliştirilmesine yönelik öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 500 öğrenci bireysel yenilikçilik algıları ile demografik özellikleri açısından incelenmiştir. Araştırmada 20 ifadeden oluşan bireysel yenilikçilik ölçeği kullanılmış ve ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.760 olarak bulunmuştur. Ölçeğe ilk olarak açıklayıcı faktör analizi uygulanmış ve bireysel yenilikçilik ölçeğine ilişkin risk alma, değişime direnç ve fikir önderliği olmak üzere üç boyut saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlardan biri turizm öğrenimi gören öğrencilerin cinsiyetleri ile bireysel yenilikçilik ölçeği boyutlarından yalnızca değişime direnç boyutu arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Diğer bir sonuca göre öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm ile değişime direnç ve fikir önderliği boyutları arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Ayrıca daha önce yenilik ile ilgili bir sertifika programına katılma durumunun öğrencilerin bireysel yenilikçilik algılarında etkili olacağı düşünülmüş ancak daha önce bir sertifika programına katılma durumu ile yalnızca fikir önderliği boyutu arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.